دکتر حسین اخوی زادگان

متخصص دندانپزشکی ، ایمپلنتولوژیست

 

فعالیت به عنوان متخصص دندانپزشکی در قزوین 1387 تا کنون

عضویت در انجمن بین المللی ایمپلنتولوژیست ها

 

  • سوابق کاری
 • دانشجوی دندانپزشکی 1380-1374
 • دریافت مدرک دندانپزشکی عمومی در سال 1380
 • فعالیت به عنوان دندانپزشک عمومی 1382-1380
 • ورود به دوره تخصصی پروتزهای دندانی و ایمپلنت در سال 1382
 • فعالیت به عنوان رزیدنت تخصصی 1386-1382
 • دریافت مدرک تخصصی پروتزهای دندانی و ایمپلنت در سال 1386
 • دریافت مدرک بورد تخصصی ( دانشنامه عالی ) در سال 1386
 • تدریس در بخشهای تخصصی و عمومی دانشکده دندانپزشکی تبریز 1387-1386
 • فعالیت به عنوان متخصص دندانپزشکی در شهر تبریز 1387-1386
 • تدریس در دانشکده دندانپزشکی قزوین 1391-1387
 • فعالیت به عنوان متخصص دندانپزشکی در قزوین 1387 تا کنون
 • عضویت در انجمن بین المللی ایمپلنتولوژیست ها
 • دریافت گواهینامه های متعدد ایمپلنت و دندانپزشکی زیبایی
 • شرکت مستمر در کنگره ها و سمینارهای دندانپزشکی

 

فعالیت به عنوان متخصص دندانپزشکی در قزوین 1387 تا کنون

عضویت در انجمن بین المللی ایمپلنتولوژیست ها

سوابق کاری دکتر حسین اخوی زادگان
 • دانشجوی دندانپزشکی 1380-1374
 • دریافت مدرک دندانپزشکی عمومی در سال 1380
 • فعالیت به عنوان دندانپزشک عمومی 1382-1380
 • ورود به دوره تخصصی پروتزهای دندانی و ایمپلنت در سال 1382
 • فعالیت به عنوان رزیدنت تخصصی 1386-1382
 • دریافت مدرک تخصصی پروتزهای دندانی و ایمپلنت در سال 1386
 • دریافت مدرک بورد تخصصی ( دانشنامه عالی ) در سال 1386
 • تدریس در بخشهای تخصصی و عمومی دانشکده دندانپزشکی تبریز 1387-1386
 • فعالیت به عنوان متخصص دندانپزشکی در شهر تبریز 1387-1386
 • تدریس در دانشکده دندانپزشکی قزوین 1391-1387
 • فعالیت به عنوان متخصص دندانپزشکی در قزوین 1387 تا کنون
 • عضویت در انجمن بین المللی ایمپلنتولوژیست ها
 • دریافت گواهینامه های متعدد ایمپلنت و دندانپزشکی زیبایی
 • شرکت مستمر در کنگره ها و سمینارهای دندانپزشکی